Category: My spirit rejoices in God my Saviour(Luke 1:47)

കര്‍ത്താവു നല്ലവനും നീതിമാനുമാണ്‌.പാപികള്‍ക്ക്‌ അവിടുന്നു നേര്‍വഴി കാട്ടുന്നു.(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങൾ ) (25:8) |ദൈവക്യപയാൽ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽനിന്ന് നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് കർത്താവിൻറെ കരം പിടിച്ചു നടക്കാം. |ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way.(Psalm 25:8) ദൈവമാണ് അനുതാപവും പാപമോചനവും രക്ഷയും നല്കുന്നത്. ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍, അതായത് ദൈവം മനുഷ്യര്‍ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നില്ലെങ്കില്‍, ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പോലും…

ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്‌ടിച്ച കര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തിലാണു നമ്മുടെ ആശ്രയം.(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 124 :)| ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ ആരാധിക്കാതെ, അവ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നൻമയായി കണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് വേണ്ടത്. ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. (Psalm 124:8) ദൈവമക്കളായ നമ്മുടെ ആശ്രയം എപ്പോഴും ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവന്റെ ശക്തി കഴുകൻമാരെപ്പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത്. ദൈവമക്കളായ…

എന്റെ വചനം നിന്റെ അധരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ നിക്‌ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.(ഏശയ്യാ 51 : 16)|അധര വിശുദീധികരണം നമ്മുടെ ആൽമീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

I have put my words in your mouth.(Isaiah 51:16) ദൈവത്തിൻറെ വചനം നമ്മുടെ അധരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അധര വിശുദ്ധീകരണം നടക്കും. അധര വിശുദീധികരണം നമ്മുടെ ആൽമീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നാം രക്ഷാ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻറെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം.…

വര്‍ഷത്തിന്റെ ആരംഭംമുതല്‍ അവസാനംവരെ എപ്പോഴും അവിടുന്ന്‌ അതിനെ കടാക്‌ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.(നിയമാവര്‍ത്തനം 11 : 12)|പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ജീവിതം എല്ലായ്പ്പോഴും തിളക്കമുള്ളതും, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറയുന്ന വർഷമായിരിക്കട്ടെ.

The eyes of the Lord your God are always upon it, from the beginning of the year to the end of the year.(Deuteronomy 11:12) വർഷത്തിന്റെ ആരംഭംമുതൽ മുതൽ അവസാനം വരെ നാം…

കർത്താവ് തന്റെ വചനം അയച്ച്‌, അവരെ സൗഖ്യമാക്കി; വിനാശത്തില്‍നിന്നു വിടുവിച്ചു. (സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 107 : 20)|Lord sent out his word and healed them, and delivered them from their destruction.(Psalm 107:20)

ദൈവ വചനമാണ് കാലസമ്പൂര്‍ണ്ണതയില്‍ മാംസം ധരിച്ചു മനുഷ്യനായി കടന്നുവന്ന യേശു. യേശു പ്രവര്‍ത്തിച്ച അദ്ഭുതങ്ങളെല്ലാം വചനത്താലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ വായില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ട വചനങ്ങള്‍ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി. ദൈവവചനം പാപത്തെ മോചിച്ചു, വചനം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു. ദൈവവചനം നിത്യജീവനെ പ്രദാനം ചെയ്തു. ദൈവവചനം പിശാചുകളെ…

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില്‍നിന്ന്‌ ശിലാഹൃദയം എടുത്തുമാറ്റി മാംസളഹൃദയം നല്‍കും(എസെക്കിയേല്‍ 36:26)|I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.(Ezekiel 36:26)

ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ള ഹൃദയമാണ് നാം ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസിന്റെ കാലയളവ്കഴിയുമ്പോൾ നാം പലരും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. യേശുവിനുവേണ്ടി ഹൃദയത്തെ പൂർണമായും നാം ഒരുക്കി. പലരും ഭക്ഷണം തന്നെ പല രീതിയിൽ ത്യജിച്ചു. ഇതെല്ലാം നാം…

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില്‍നിന്ന്‌ ശിലാഹൃദയം എടുത്തുമാറ്റി മാംസളഹൃദയം നല്‍കും(എസെക്കിയേല്‍ 36:26)|I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.(Ezekiel 36:26)

ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ള ഹൃദയമാണ് നാം ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസിന്റെ കാലയളവ്കഴിയുമ്പോൾ നാം പലരും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. യേശുവിനുവേണ്ടി ഹൃദയത്തെ പൂർണമായും നാം ഒരുക്കി. പലരും ഭക്ഷണം തന്നെ പല രീതിയിൽ ത്യജിച്ചു. ഇതെല്ലാം നാം…

തങ്ങള്‍ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന്‌ അവര്‍ ഭാവിക്കുന്നു; എന്നാല്‍, പ്രവൃത്തികള്‍ വഴി അവിടുത്തെനിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (തീത്തോസ്‌ 1 : 16) |They profess to know God, but they deny him by their works. (Titus 1:16)

ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആണെന്ന് പറയുകയും, എന്നാൽ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തികൾ തിന്മയുടേതാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതും, ശൂന്യവുമാണ്. മത്തായിയുടെ നാലാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ലോകം സാത്താൻ ഉള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. നന്മ പ്രവർത്തികളും സ്വർഗ്ഗരാജ്യവുമാണ് ദൈവത്തിൻറെ മക്കൾക്ക് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം…

യേശു ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നുവന്നു. (ലൂക്കാ 2:52)|Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. (Luke 2:52)

യേശുവിന് നമുക്കുള്ളതുപോലെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, യേശു മാനുഷിക കരങ്ങള്‍കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചു. മാനുഷിക മനസ്സുകൊണ്ടു ചിന്തിച്ചു. അവിടുന്ന് മാനുഷിക ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടു പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. മാനുഷിക ഹൃദയം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് സ്നേഹിച്ചു. ബാലനായ യേശു മനശ്ശാസ്ത്രപരമായും ആധ്യാത്മികമായും വളർന്നു എന്ന് സുവിശേഷം…

നമുക്ക്‌ ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക്‌ ഒരു പുത്രന്‍ നല്‍കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം അവന്റെ ചുമലിലായിരിക്കും; വിസ്‌മയനീയനായ ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌, ശക്‌തനായ ദൈവം, നിത്യനായ പിതാവ്‌, സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ്‌ എന്ന്‌ അവന്‍ വിളിക്കപ്പെടും. (ഏശയ്യാ 9 : 6)|രക്ഷ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ രക്ഷകനെ അറിയണം. |ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty…