പോസ്റ്റുകൾ

ജൂൺ 9 ന്റ്റെ സർക്കുലർ സാധുവാണ് .|എന്നാൽ ഒരു കുർബാനയെങ്കിലും അർപ്പിച്ചാൽ ശിക്ഷാനടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ല
ജൂൺ 9 ന്റ്റെ സർക്കുലർ സാധുവാണ് .|എന്നാൽ ഒരു കുർബാനയെങ്കിലും അർപ്പിച്ചാൽ ശിക്ഷാനടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ല
“പൗരോഹിത്യമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം; അവിടെയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം!”
“പൗരോഹിത്യമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം; അവിടെയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം!”
വാടക മാതൃത്വ വിപണി നിരോധിക്കപ്പെടണം: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളനത്തില്‍ വത്തിക്കാന്‍
വാടക മാതൃത്വ വിപണി നിരോധിക്കപ്പെടണം: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളനത്തില്‍ വത്തിക്കാന്‍
“What is the most valuable thing in life?”
“What is the most valuable thing in life?”
ഈശോയുടെ അനുയായികൾ എന്ന് സ്വയം അവകാശപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയും ഇതല്ലേ.?!
ഈശോയുടെ അനുയായികൾ എന്ന് സ്വയം അവകാശപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയും ഇതല്ലേ.?!
മാര്‍ ജേക്കബ് മുരിക്കൻ പിതാവിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാർ അപകടം ഉണ്ടായി.
മാര്‍ ജേക്കബ് മുരിക്കൻ പിതാവിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാർ അപകടം ഉണ്ടായി.
ചാക്കോ പുത്തൻപുരയ്ക്കലച്ചന് യാത്രയയപ്പ്
ചാക്കോ പുത്തൻപുരയ്ക്കലച്ചന് യാത്രയയപ്പ്
ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സിനഡിനെ കാണുന്നത്. ശക്തവും വ്യക്തവുമായ തിരുമാനങ്ങൾ സിനഡ് കൈകൊള്ളുമെന്ന് വിശ്വാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സിനഡിനെ കാണുന്നത്. ശക്തവും വ്യക്തവുമായ തിരുമാനങ്ങൾ സിനഡ് കൈകൊള്ളുമെന്ന് വിശ്വാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കത്തോലിക്കാ കൂട്ടായ്മ എന്നത് സ്വതന്ത്രമായതോ തന്നിഷ്ടം കാണിക്കാവുന്നതോ ആയ ഒരു സംവിധാനമല്ല.
കത്തോലിക്കാ കൂട്ടായ്മ എന്നത് സ്വതന്ത്രമായതോ തന്നിഷ്ടം കാണിക്കാവുന്നതോ ആയ ഒരു സംവിധാനമല്ല.
AVOIDING UNNECESSARY PRESSURE
AVOIDING UNNECESSARY PRESSURE

പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ

ജൂൺ 9 ന്റ്റെ സർക്കുലർ സാധുവാണ് .|എന്നാൽ ഒരു കുർബാനയെങ്കിലും അർപ്പിച്ചാൽ ശിക്ഷാനടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ല

“പൗരോഹിത്യമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം; അവിടെയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം!”
“പൗരോഹിത്യമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം; അവിടെയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം!”
വാടക മാതൃത്വ വിപണി നിരോധിക്കപ്പെടണം: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളനത്തില്‍ വത്തിക്കാന്‍
വാടക മാതൃത്വ വിപണി നിരോധിക്കപ്പെടണം: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളനത്തില്‍ വത്തിക്കാന്‍
“What is the most valuable thing in life?”
“What is the most valuable thing in life?”
ഈശോയുടെ അനുയായികൾ എന്ന് സ്വയം അവകാശപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയും ഇതല്ലേ.?!
ഈശോയുടെ അനുയായികൾ എന്ന് സ്വയം അവകാശപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയും ഇതല്ലേ.?!

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്