പോസ്റ്റുകൾ

രാജികത്ത് സ്വീകരിച്ചത് വഴി ആലഞ്ചേരി പിതാവിന് മാർപാപ്പയുടെ തലോടൽ…| ഹൃദയംതൊടുന്ന ആദരമർപ്പിച്ച് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് | MAR JOSEPH KALLARANGATT
രാജികത്ത് സ്വീകരിച്ചത് വഴി ആലഞ്ചേരി പിതാവിന് മാർപാപ്പയുടെ തലോടൽ…| ഹൃദയംതൊടുന്ന ആദരമർപ്പിച്ച് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് | MAR JOSEPH KALLARANGATT
മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി
മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി
20 seconds to witness God’sMiracle !LIFE
മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ശാന്തമായി ഉറങ്ങിയ രാത്രി
മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ശാന്തമായി ഉറങ്ങിയ രാത്രി
സ്ഥാനത്യാഗം വഴി കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സഭയിലും സമൂഹത്തിലും കൂടുതൽ കരുത്തനാണ്‌ .|കരുത്തുംകൃപയും നിറഞ്ഞ ആത്മീയആചാര്യനായി അദ്ദേഹംനമ്മോടൊപ്പമുണ്ടാകും .
സ്ഥാനത്യാഗം വഴി കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സഭയിലും സമൂഹത്തിലും കൂടുതൽ കരുത്തനാണ്‌ .|കരുത്തുംകൃപയും നിറഞ്ഞ ആത്മീയആചാര്യനായി അദ്ദേഹംനമ്മോടൊപ്പമുണ്ടാകും .
ഞാനറിഞ്ഞ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് 🔥വെളിപ്പെടുത്തലുമായിമാണിയച്ചന്‍|പണം കൈകൊണ്ടു തൊടില്ല ചെക്കൊപ്പിടുകയല്ലാതെ …
ഞാനറിഞ്ഞ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് 🔥വെളിപ്പെടുത്തലുമായിമാണിയച്ചന്‍|പണം കൈകൊണ്ടു തൊടില്ല ചെക്കൊപ്പിടുകയല്ലാതെ …
ക​ർ​ദി​നാ​ൾ മാ​ർ ജോ​ർ​ജ് ആ​ല​ഞ്ചേ​രി |ആത്മീയതയിൽ ധനികൻ; മുഖമുദ്രയായി ലാളിത്യം
ക​ർ​ദി​നാ​ൾ മാ​ർ ജോ​ർ​ജ് ആ​ല​ഞ്ചേ​രി |ആത്മീയതയിൽ ധനികൻ; മുഖമുദ്രയായി ലാളിത്യം
അല്പംപോലും വളച്ചുകെട്ടാതെ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ലോകത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
അല്പംപോലും വളച്ചുകെട്ടാതെ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ലോകത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ….|സഹനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മെഴുതിരിപോലെ പ്രകാശം പരത്തി…|ഫാ. വർഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട്
ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ….|സഹനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മെഴുതിരിപോലെ പ്രകാശം പരത്തി…|ഫാ. വർഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട്
നീതിമാനായ ഒരാളെ എങ്ങനെയെല്ലാം തേജോവധം ചെയ്യാം എന്നതിനുള്ള ആധുനിക ഉദാഹരണമാണ് മാർ ആലഞ്ചേരി.
നീതിമാനായ ഒരാളെ എങ്ങനെയെല്ലാം തേജോവധം ചെയ്യാം എന്നതിനുള്ള ആധുനിക ഉദാഹരണമാണ് മാർ ആലഞ്ചേരി.

പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ

രാജികത്ത് സ്വീകരിച്ചത് വഴി ആലഞ്ചേരി പിതാവിന് മാർപാപ്പയുടെ തലോടൽ…| ഹൃദയംതൊടുന്ന ആദരമർപ്പിച്ച് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് | MAR JOSEPH KALLARANGATT

മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി
മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി
20 seconds to witness God’sMiracle !LIFE
മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ശാന്തമായി ഉറങ്ങിയ രാത്രി
മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ശാന്തമായി ഉറങ്ങിയ രാത്രി
സ്ഥാനത്യാഗം വഴി കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സഭയിലും സമൂഹത്തിലും കൂടുതൽ കരുത്തനാണ്‌ .|കരുത്തുംകൃപയും നിറഞ്ഞ ആത്മീയആചാര്യനായി അദ്ദേഹംനമ്മോടൊപ്പമുണ്ടാകും .
സ്ഥാനത്യാഗം വഴി കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സഭയിലും സമൂഹത്തിലും കൂടുതൽ കരുത്തനാണ്‌ .|കരുത്തുംകൃപയും നിറഞ്ഞ ആത്മീയആചാര്യനായി അദ്ദേഹംനമ്മോടൊപ്പമുണ്ടാകും .

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്