ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ മാസവും കുറി നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. 300 ജോലിക്കാരും 100 രൂപ വീതം സംഭാവന ചെയ്യണം. അതിനു ശേഷം എല്ലാവരും സ്വന്തം പേരെഴുതി ഒരു പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കും. അതിൽനിന്ന് നറുക്കെടുക്കും. കുറി വീഴുന്ന ആൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ലഭിക്കും.

💡ഇത്തവണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനു തന്റെ പേരെഴുതാൻ തോന്നിയില്ല. ഓഫിസിൽ തൂപ്പുജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയുടെ മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്കു പണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. യുവാവ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടു.

💡നറുക്കെടുത്തപ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്കുതന്നെ! അവർ നിറകണ്ണുകളോടെ പണം ഏറ്റുവാങ്ങി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പേപ്പറിലും ആ സ്ത്രീയുടെ പേരുതന്നെ!

💡ആളുകൾ ഒരുമിച്ചാൽ എന്ത് അദ്ഭുതവും സംഭവിക്കും. ആർക്കും ആരെയും പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കാനോ സഹായിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ, ചില സംരക്ഷണവഴികൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും.

💡തിന്മകൾക്കു മാത്രമല്ല നന്മകൾക്കും തുടർച്ചാശേഷിയുണ്ട്. ഒരാൾ തുടങ്ങിവയ്ക്കുന്ന കാരുണ്യപ്രവൃത്തി അയാൾ പോലുമറിയാതെ ചില തുടർചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

💡എത്രപേരുടെ പിന്തുണ കിട്ടും എന്നതല്ല, ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡം; ആരുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യും എന്ന ആത്മബോധമാണ്.

💡 വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടിവരില്ല. ചെറിയ തുടക്കങ്ങളാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ആദ്യപടി.

💡ഉടനടി ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളുടെ പേരിലല്ല പ്രവൃത്തികൾ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത്. അവ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രേരണകളും പ്രകമ്പനങ്ങളും കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം.

💡 ചെറുതെന്നു തോന്നുന്ന കർമങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിക്കുമ്പോൾ അളന്നെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വലുപ്പത്തിൽ ചില അദ്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും.

💡 മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെപ്പോലും അതിശയിപ്പിക്കുംവിധം സന്തോഷാനുഭവങ്ങൾ പകരുന്നതല്ലേ, ഏറ്റവും വിലയേറിയ സത്കർമം? (കടപ്പാട്)

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്