. 100 കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാരെ തോക്കിൻ മുനയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഈ പാവം കന്യാസ്ത്രിക്ക് സാധിച്ചു.

Jolly George Kavalam Puthupparampil

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്

തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതിനെ തിരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാനുള്ള ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ?| വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയും ഇത്രയും മതിയോ?