നിൻെറ തൊടിയിലും നീ നടക്കുന്ന വഴിയിലും നിന്നെ സുഖമാക്കുന്ന ഔഷധമുണ്ട് REV SR JOSIA SSS

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്

ജീവന്റെ സംസ്കാരത്തെ സജീവമാക്കുവാൻ പ്രൊ ലൈഫ് ശുശ്രുഷകളിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.- ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്‌ളാനി.