പ്രൊ ലൈഫ് ദിനം ഉൾപ്പെടുന്ന ,മംഗള വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞ മാസം .വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയാൽ എല്ലാവിധ ദൈവാനു​ഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കാനായി നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്