പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ 37-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വികാരി വെരി.റവ.ഫാ.ഫ്രാങ്കോ കവലക്കാട്ട് അച്ചന് മറ്റം ഇടവക കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ…

St.Thomas Forane Church Mattom

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്