ഏവർക്കും ദനഹാ തിരുനാൾ ആശംസകൾനമ്മുടെ കർത്താവിശോ മിശിഹായിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്വം നമ്മുക്കും പ്രഖ്യാപിക്കാം ….. നമ്മുക്കും ദൈവത്വത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഈ ദനഹാ അനുസ്മരണം കാരണമാകട്ടെ …..

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്