കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ നടത്തിയപോലെ, മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ കരം പിടിച്ചു നടത്തണമേ.

Saritha Joshy

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്