സുഖവും ദു:ഖവും പങ്കുവച്ച് ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിത യാത്ര 24 വർഷം പിന്നിടുന്നു

.എൻ്റെ ആത്മാവായ് കൂടെ ഉള്ള സഹധർമിണിയെ എനിക്ക് നൽകിയ ദൈവത്തിനു നന്ദി…..

T.J Vinod MLA

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്