ഒന്നാക്കിച്ചേർത്ത് ഇത്രത്തോളം കാത്തുപരിപാലിച്ച ദൈവസ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു🙏ഇന്ന് 8/1/21 ഞങ്ങളുടെ 12-ാം വിവാഹ വാർഷികം,

പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുമല്ലോ

Tony Arackal

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്