പുതിയ വികാരിയായി ചാർജെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജു കൊച്ചു പുരയ്ക്കലച്ചന് ഇടവകയിലേക്ക് സ്വാഗതം

St.Mathews Church Palakkal

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്