എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ 75-)o ജന്മദിനവും അപ്പച്ചൻ്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും 50-)o വിവാഹ വാർഷികവും.പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണേ

Fr Lijo chittilappilly

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്