മാരാമൺ കൺവെൻഷനിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പന്തലിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് വചനം ശ്രവിക്കുന്ന ലോകപ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയും, സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകയും, ദരിദ്രരുടെ ശബ്ദവുമായ ദയാബായി.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്