വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ഒരു വിവരം അറിയിക്കട്ടെ. തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ദേവസ്യ കൊങ്ങോല സാറിന്റെ മരണവിവരം വേദനയോടെ അറിയിക്കുന്നു. സാറിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിക്കായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്