അതിന്റെ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മവും താക്കോൽ ദാനവും നടത്തി. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ..

Mar Remigiose Inchananiyil