സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഈശോയോടൊത്ത് ഇന്നലെ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ എട്ട് മക്കളുടെ അമ്മയായ ഞങ്ങളുടെ സപ്നചേച്ചിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ💐💐🌹🌹

Leeja Bijesh

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്