“അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയില്‍ സന്മനസ്സുള്ളവര്‍ക്ക് സമാധാനം” (ലൂക്ക 2:14).

“Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. ‘”(Luke:2 : 14 )

Logo for web magalavartha-01