ഡല്‍ഹിയില്‍ സമരം നടത്തുന്ന കര്‍ഷകരോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമെന്യേ കഴിഞ്ഞ 48 ദിവസങ്ങളായി കുട്ടനാട്ടിലെ രാമങ്കരിയില്‍ ഉപവാസ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കര്‍ഷകര്‍ റിപ്ലബിക്ക് ദിനത്തില്‍ കുട്ടനാട്ടില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ട്രാക്ടര്‍ റാലിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍!

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്

തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതിനെ തിരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാനുള്ള ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ?| വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയും ഇത്രയും മതിയോ?