ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് എയ്ഞ്ചലിന് ജന്മദിനത്തിന്റ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇതുവരെ മോളേ കാത്തുപരിപാലിച്ച സർവ്വശക്തനായ തമ്പുരാന് കോടാനുകോടി നന്ദി പറയുന്നു.

എയ്ഞ്ചൽ മോളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ അവളെ അങ്ങയുടെ ഉള്ളകൈയ്യിൽ കാത്തുകൊള്ളണമേ തമ്പുരാനേ…..ആമേൻ.

.Saritha Joshy

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്

തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതിനെ തിരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാനുള്ള ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ?| വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയും ഇത്രയും മതിയോ?