ആദരാഞ്ജലികൾ..

..പാലാ രൂപത വൈദികനായ കളത്തി പുല്ലാട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് അച്ചൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു

REV FR. THOMAS KALATHIPULLATTU (92) passed away. The funeral service will be on Monday (11.01.2021), starting at 01.00 pm at his home, followed by the Holy Qurbana at 02.00 pm at St. Michael’s Church, KURUVINAL. The body will be at his home tomorrow (Sunday 10.01.2021) from 05.00 pm onwards.

Fr. Jose Kakkallil

Chancellor

palai diocese

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്