അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് സ്നേഹപൂർവം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർഥനകൾ നേരുന്നു.

പ്രൊ ലൈഫ് അപ്പോസ്തലേറ്റ് ,സീറോ മലബാർ സഭ

Social Media Apostolate Diocese of Kanjirappally