പ്രപഞ്ചം തിരുപിറവിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ആഘോഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഏവർക്കും സന്തോഷവും,പ്രത്യാശയും നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്