ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കൊച്ചി രൂപതയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്ന – നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന അഭിവന്ദ്യ കുരീത്തറ പിതാവിന് സ്മരണാഞ്ജലികൾ


അഡ്വ ജോസി സേവ്യർ

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്