“കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ കേസ്, കളവായി ഉണ്ടാക്കിയ തെളിവുകൾ, തെറ്റായി എഴുതിയ വിധി” അഭയാകേസ് വിധിന്യായത്തെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് അബ്രഹാം മാത്യു വിലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ… വിധിന്യായം, കുറ്റപത്രം, സാക്ഷിമൊഴികൾ തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷമമായി പഠിച്ചു നടത്തുന്ന സമഗ്രമായ വിശകലനം….

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്