സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ വയനാട് മക്കിയാട് നാപ്പള്ളി ജയ്‌സൺ (53) നിര്യാതനായി .ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു .

Logo for web magalavartha-01

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്