ദൈവം നയിച്ച വഴികൾ – സന്തോഷവും സങ്കടവും പിണക്കവും ഇണക്കവും പങ്കിട്ട് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആറു വർഷം.

ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ കുറവുകളോടെ ചേർത്ത് നിർത്തി സ്നേഹിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളെ മാറ്റിനിർത്തിയവർക്കും ഒരു പോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പുതുവർഷാശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും..

ബിജു ജോൺ

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്

തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതിനെ തിരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാനുള്ള ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ?| വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയും ഇത്രയും മതിയോ?