മഹാസങ്കടങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചവനും സ്വര്‍ഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ സ്വയം സമര്‍പ്പിച്ചവനും വിശുദ്ധ മൗനത്തിന്റെ ദാസനുമായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനെക്കുറിച്ച്..

. കവിത – സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം നിശാഗന്ധി

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്