ഹിസോപ്പുകൊണ്ട് എന്നെ പവിത്രീകരിക്കണമേ !ഞാൻ നിർമ്മലനാകും; എന്നെ കഴുകണമേ !ഞാൻ മഞ്ഞിനെക്കാൾ വെൺമയുള്ളവനാകും. (സങ്കീർത്തനം 51-7)

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്