അന്നാ പെസഹാ തിരുനാളിൽ | സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആഘോഷമായ പാട്ടു കുർബാന | വിശുദ്ധ കുർബാന ഗീതങ്ങൾ

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്

ജീവന്റെ സംസ്കാരത്തെ സജീവമാക്കുവാൻ പ്രൊ ലൈഫ് ശുശ്രുഷകളിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.- ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്‌ളാനി.