ജനുവരി 18 മുതൽ 25 വരെ സഭൈക്യവാരദിനങ്ങളിൽ ദൈവാലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും ചൊല്ലുവാനുള്ള അനുദിന പ്രാർത്ഥന…

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്