മനുഷ്യജീവൻെറ സമഗ്ര സംരക്ഷണം , ,തിരുവിവാഹം- വൈകാതെ ഒരുക്കത്തോടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം .പ്രൊ ലൈഫ് ശുശ്രുഷകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ ഈ വർഷം കഴിയും .

പ്രൊ ലൈഫ് അപ്പോസ്തലേറ്റ് /സമിതി

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്