ഇശോസഭ അംഗമായ ഹെൻട്രി പട്ടരുമടം അച്ചൻ റോമിലെ പ്രശസ്ത ബൈബിൾ പഠനകേന്ദ്രമായ ബിബ്ലികുമ്മിലെ പ്രൊഫസറായി സേവനം ചെയ്തുവരികയാണ് വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് നിയമനം ലഭിച്ചത്.

റോമിലെ ബിബ്ലികുമ്മിലും, ഗ്രിഗോറിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുമായാണ് ഹെൻട്രി അച്ചൻ ബൈബിൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

കെസിബിസി ബൈബിൾ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ അംഗവും, കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി പല സെമിനാരികളിൽ അധ്യാപകനും, മികച്ച ധ്യാന പ്രസംഗകനും കൂടിയാണ് ഹെൻട്രി അച്ചൻ.

ആദ്യമായാണ് ബൈബ്ലികും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വനിരയിൽ ഒരു മലയാളി വൈദികൻ എത്തുന്നത്. പൊന്തിഫികൽ കമ്മീഷനിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് ഹെൻട്രി അച്ചൻ. ഷില്ലോങ്ങിലെ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബഹു. തോമസ് മഞ്ഞളി അച്ചനും റോമിലെ പൊന്തിഫികൽ ബൈബിൾ കമ്മീഷനിൽ അംഗമാണ്.

റോമിൽ നിന്ന് ഫാ ജിയോ തരകൻ
ഷെക്കയ്ന ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റോം.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്