[𝑵𝒐𝒕𝒆: 𝑷𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆𝒑𝒍𝒖𝒈𝒊𝒏𝒚𝒐𝒖𝒓𝒉𝒆𝒂𝒅𝒑𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔𝒇𝒐𝒓𝒂𝒏𝒆𝒏𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆𝒅𝒂𝒖𝒅𝒊𝒐𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆!]

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്