മോണ്‍. ഡോ. അംബ്രോസ് പുത്തന്‍വീട്ടിലിന്‍റെ മെത്രാഭിഷേകം (Episcopal Ordination)

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്