ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടിയും യുദ്ധങ്ങൾക്കെതിരായും ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിക്കാറില്ല എന്ന് വ്യാജാരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ 55 വിഡിയോസും ലേഖനങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം ഒഫീഷ്യൽ ലിങ്കുകളാണ്.. ലോക്കൽ ചാനലുകളുടെ ഒറ്റ ലിങ്കുകൾ പോലും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടില്ല…അയക്കുവാൻ ആണെങ്കിൽ ഇനിയും നൂറുകണക്കിന് ബാക്കിയുണ്ട്.. മാർപാപ്പ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർപാപ്പയുടെ കുറ്റം ആകുന്നത് എങ്ങനെ?

1. Pope Francis to UN secretary General: condemn religious persecution (1 year ago)https://youtu.be/a1PReoaz1Mc2. Pope Francis on the attack in Pakistan against Christians: I implore the Lord to end this persecution (5 years ago)https://youtu.be/-7yarhZwSdw3. Pope Francis: Persecution of Christians must stop. Local governments need to take action (6 years ago)https://youtu.be/EO9MkdDhY_o4. Pope Francis at the UN : Abolish all nuclear weapons and end religious persecution. (5 years ago)https://youtu.be/XftxMkTqCRc5. Pope Francis ask for an end to the violence in the central african republic and Nigeria. (3 years ago) https://youtu.be/y6VWo7bE8Ug6. Pope francis against the intolerable brutality of ISIS (6 years ago)https://youtu.be/_TFsZY9RieU7. Pope Francis asks American president Barak Obama, vice president Joe Biden and all world leaders to stop war and keep religious freedom all around the world during his speech in The United States Congress (5 years ago)https://youtu.be/9X5_flSoDqI8. Pope Francis condemned the violence on Christians in Nigeria. (3 years ago)https://youtu.be/76Fc1A2pq2s9. Pope Francis meets with the president of Nigeria Mr. Jonathan Goodluck to discuss about religious freedom and all forms of violence. (6 years ago)https://youtu.be/iElpOGnzMKo10. Pope Francis has a message for persecuted Iraqi Christians (5 years ago)https://youtu.be/9UaedellzLg11. Pope Francis : Let’s work together to stop religious persecution (6 years ago)https://youtu.be/FTGMYb6pmCA12. Pope francis to Armenian President: say no to wars and persecutions (4 years ago)https://youtu.be/OLPSM8lkpVM13. Pope Francis asks for immediate end to the violence in Nigeria. (4 months ago)https://youtu.be/PJdJmip4AVE14. Good friday: Pope Francis recalls persecuted Christians (5 years ago)https://youtu.be/tiwxhm1zXaA15. Pope Francis’ prayer intentions for May 2017: Christians of Africa, witnesses for peacehttps://youtu.be/ZvVwRIBfKxU16. Pope Francis: We must find a solution for christian persecution in Iraq and Syria (6 years ago)https://youtu.be/yjGLnzLRbBI17. Pope Francis’ concern for persecuted Christians in Ethiopia (3 years ago)https://www.google.com/…/pope-francis-asks-for-prayer…18. Pope francis’ appeal at the general audiance: “War never again” (5 years ago)https://youtu.be/qbRX8teT5ws19. Pope Francis has condemned the “complicit silence” about the killing of Christians. 2015. https://www.google.com/…/news/amp/world-europe-3217918020. Pope Francis remembers Assyrian Christian victims of persecution (3 years ago)https://youtu.be/yDEtwpxAKUs21. Pope Francis: September prayer intentions: silence to hear God and persecuted Christians (7years ago)https://youtu.be/Jiap6AHlNEA22. We cannot be silent when terrorism abuses religion : Pope Francis (1 week ago)https://youtu.be/ehJN0dfM4h423. Pope Francis: Why Jesus says blessed are the persecuted (10 months ago)https://youtu.be/apO6J4rfxf424. I am close to persecuted Christians in Iraq and Syria. Pope Francis to Syriac Catholic Patriarch (6 years ago)https://youtu.be/2f3Cpeprnx425. Pope francis prays for people in northern Nigeria (1 year ago)https://www.vaticannews.va/…/pope-angelus-northern…26. Pope Francis: Persecution in Christian life (1 year ago)https://youtu.be/qaU5YGT7CwE27. Pope Francis to Christians in Iraq: The church is proud to have you as sons and daughters (6 years ago)https://youtu.be/QiNuT4k2VV028. Pope Francis asks Mary ‘Mother of Hope’ to intercede for Nigeria’s persecuted Christians. (2015)https://www.google.com/…/pope-francis-asks-mary-mother…29. Pope Francis prays for future of Christians in Middle East (5 years ago)https://youtu.be/OsHPlL09NP830. Pope visits memorial to Nagasaki martyrs and prays for persecuted christians today (1 year ago)https://youtu.be/0FxxDufvoHI31. Pope Francis encourages Christians worldwide to pray for Catholics in China (5 years ago)https://youtu.be/_GAdR6ojOYA32. Pope Francis: being a martyr is not something of the past. Christians are still being persecuted (6 years ago)https://youtu.be/tekOU4ZHx4k33. Pope’s Mass: Even Christians forced to leave in an elegant way are persecuted (6 years ago)https://youtu.be/-ywcalQSQlw34. Pope Francis denounces “daily persecution” suffered by Christians in the Middle East (6 years ago)https://youtu.be/xKFjEKkL2_w35. Pope Francis speaks about of the witness of Matyrs (1 year ago)https://youtu.be/NCpLiu3bktY36. Pope Francis calls for end to religious persecutions (6 years ago)https://youtu.be/3etb76jYwNQ37. Persecution is not a contradiction to the Gospel, Pope Francis says (3 years ago)https://youtu.be/gCOgG__zmto38. Pope francis calls for prayer for persecuted christians: they want to force them out of their homes (3 years ago)https://youtu.be/aWjndmJEgsc39. Pope Francis: Pray for the victims of inhumane attacks in Nigeria and Mali (1 years ago) https://youtu.be/1tAzTLlgpw0.40. Pope Francis in Santa Marta: persecutions are the price of the Christian witness (4 years ago)https://youtu.be/Q1FKHTTftlI41. Pope Francis: Many more Persecuted Christians still exist (1 year ago)https://youtu.be/hm3onbssIvY42. Satan fuels Christian persecution : Pope Francis (4 years ago)https://youtu.be/8fCZz6-9DGM43. Pope Francis remembers persecuted Christians during Corpus Christi (5 years ago)https://youtu.be/YCSWU7_7BvA44. Pope Francis holds special Mass in Casa Santa Marta for persecuted Christians (3 years ago)https://youtu.be/RIDnsVUTf-o45. Pope Francis listens to two survivors of persecution in Albania (6 years ago)https://youtu.be/cq2kuoxr7Hs46. Pope Francis: even today christians are persecuted (2015)https://youtu.be/0uwXTeRvA8g47. Pope Francis’ prayer intentions for March 2017- Help persecuted Christians (2017)https://youtu.be/kL9L3FPCqvI48. Pope francis thanks knights of columbus for aiding persecuted christians in middle east (1 year ago)https://youtu.be/JlzDfDrOi0c49. Pope Francis: Religious persecution attacks peace and it belittles our dignity (6 years ago)https://youtu.be/rOO-ixO3sis50. Pope Francis prays for world’s persecuted christians (6 years ago)https://youtu.be/UpHGTx67j0U51. Pope Francis about the silence of many powerful world leaders to stop violence of ISIS against christians (5 years ago)https://youtu.be/1h9BexCs4mY52. We must be the voice for the persecuted Chriatians who have no voice (2 years ago)https://youtu.be/eA39qB4KM8g53. Pope Francis condemns ISIS terrorism in Iraq (1 week ago)https://youtu.be/F1rF3ZwmFSA54. Pope Francis on persecution of christians: International community cannot be inactive (5 years ago)https://youtu.be/mGF9RJTYkqg55. Pope Francis begs for peace (1 year ago)https://youtu.be/C7fszb5xxCw

Soniya Kuruvila Mathirappallil

(Sr Sonia Teres)

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്

“24 ആഴ്ച വരെ പ്രായമായ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമല്ലേ?”|ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം