മെഡിസിറ്റിയില്‍ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നു ഡിസ് ചാര്‍ജായി വീടുകളിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയം ഓരോ ഫലവൃക്ഷതൈകള്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന പദ്ധതി പരിസ്ത്ഥിതി ദിനത്തില്‍ മെഡിസിറ്റിയില്‍ ബിഷപ്പ് മാര്‍ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിസിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ റവ.ഡോ. ജോസഫ് കണിയോടിക്കല്‍ അദ്ധൃക്ഷൃത വഹിച്ചു പാല സോഷൃല്‍ വെല്‍ഫയര്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്