. ഈശോ വിശുദ്ധ നിലൂടെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പിതാവിന്‌ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്