നാം വീണ്ടുമൊരു മംഗലവാർത്താ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന പുണ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിലും വളർന്നു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മംഗലവാർത്താതിരുനാളിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും തിരുസഭയെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും പരിശുദ്ധഅമ്മയുടെ വിമലഹൃദയത്തിലൂടെ യേശുവിൻറെ തിരുഹൃദയത്തിനു സമർപ്പിക്കാം.

ഈ മംഗളവാർത്താ തിരുനാളിന് ഒരുക്കമായി ഇന്ന് (മാർച്ച് 24) രാത്രി 11.50 മണി മുതൽ 12 മണി വരെയുള്ള പത്തു മിനുട്ട് നേരം മംഗളവാർത്തയെ കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാനായി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

1.യേശുവിൻറെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചു മറിയത്തിന് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സുവിശേഷഭാഗം (ലൂക്കാ 1:26-38) വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ധ്യാനം ആരംഭിക്കാം.

Luke 1:26–38

Birth of Jesus Foretold

26 In the sixth month the angel xGabriel was sent from God to a city of Galilee named yNazareth, 27 zto a virgin betrothed2 to a man whose name was Joseph, aof the house of David. And the virgin’s name was Mary. 28 And he came to her and said, “Greetings, bO favored one, cthe Lord is with you!”3 29 But dshe was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. 30 And the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for eyou have found favor with God. 31 And behold, fyou will conceive in your womb and bear a son, and gyou shall call his name Jesus. 32 He will be great and will be called the Son of hthe Most High. And the Lord God iwill give to him the throne of jhis father David, 33 and he will reign over the house of Jacob kforever, and of his kingdom there will be no end.”

34 And Mary said to the angel, “How will this be, since I am a virgin?”4

35 And the angel answered her, l“The Holy Spirit will come upon you, and the power of hthe Most High will overshadow you; therefore the child to be born5 will be called mholy—nthe Son of God. 36 And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the sixth month with her owho was called barren. 37 For pnothing will be impossible with God.” 38 And Mary said, “Behold, I am the servant6 of the Lord; let it be to me according to your word.” And qthe angel departed from her.

2.തുടർന്ന് മംഗളവാർത്തയുടെയും മനുഷ്യാവതാരത്തിൻറെയും സംഗ്രഹമായ ത്രികാലജപം (കർത്താവിൻറെ മാലാഖ) ചൊല്ലുക.

കർത്താവിൻറെ മാലാഖ………
നന്മ നിറഞ്ഞ……

(ഒരു നിയോഗം സമർപ്പിക്കുക)

ഇതാ കർത്താവിൻറെ ദാസി…..
നന്മ നിറഞ്ഞ…..

(രണ്ടാമത്തെ നിയോഗം സമർപ്പിക്കുക)

വചനം മാംസമായി,,,,
നന്മ നിറഞ്ഞ….
(മൂന്നാമത്തെ നിയോഗം സമർപ്പിക്കുക)

തുടർന്ന് ത്രികാലജപം ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കുക.

  1. അതിനു ശേഷം മറിയത്തിൻറെ സ്തോത്രഗീതം ( ലൂക്കാ 1:46-55) ചൊല്ലുക

പരിശുദ്ധ അമ്മ തൻറെ വിമലഹൃദയത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്ന പ്രാർഥനയോടെ നിർത്തുന്നു.

ഈ ആഴ്ച പീഢാനുഭവവാരം ആയതിനാൽ തിരുസഭ ഈ വർഷത്തെ ( 2024) മംഗളവാർത്താതിരുന്നാൾ ആചരിക്കുന്നത് March 25 ന് പകരം പുതുഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച April 8 ന് ആണന്നെത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്