തന്റെ പൗരോഹിത്യം സാക്ഷ്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഈശോയുടെ കരുണയുടെ മുഖം …

പലർക്കും തണലായും, കരുതലായും മാതൃക ജീവിതം നയിക്കുന്ന മായാത്ത മുദ്ര

ഷഷ്ഠിപൂർത്തിയുടെ നിറവിൽ

ഫാ.ഡേവീസ് ചിറമ്മലിന്പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്