ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്മസ് കാല വിശേഷങ്ങളുമായി ക്രിസ്മസ് കാർണിവൽ. പീരങ്കി കുഴലപ്പവും, പീരങ്കി ഉണ്ട അവലോസുണ്ടയും ആയ കഥ. ഒപ്പം ആശാനും സ്രാങ്കും, പാപ്പാഞ്ഞിയും.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്