സ്കൂളിൽ പോകുക എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്ന കുട്ടികൾ പലയിടത്തും ഉണ്ട്.പഠിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാറില്ല.കഠിന യാത്ര നടത്തി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ട്.ചിലർക്ക് അത് ജീവന്മരണ പോരാട്ടം ആണ്.

when we understand the struggle for education around the world we come to realise how lucky we are

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്

സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പോലുമാവാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ഒരു ജീവനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാല്‍ തന്നെ സകല മതങ്ങളും വലിയ പാപമായാണ് ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തെ കാണുന്നത്. |”ഉദരത്തിൽ പൊഴിയുന്ന പൂമൊട്ടുകൾ “|