വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിൽ ഈ വരുന്ന ദിവസം (ജനുവരി 26) പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുന്ന യുവ സ്നേഹിതർക്ക് ആശംസകൾ.

സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ, ക്രിസ്തു ദർശനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസജീവിതം മുന്നോട്ടു നയിക്കാനും അനേകർക്ക് ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നൽകാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ !

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്