ഉറങ്ങുംമുൻപ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ

Night Prayer and Worship includes Night Prayer and Malayalam Christian devotional songs and worship for 25th January 2023 Night. Spiritual Director : Sonychen CMI Prayer & Blessing : Fr. Juby Maniyamkeril CMI Worship Leading & Prayer : Asha Jenson

സ്നേഹ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്തുതി സ്തോത്രം

🙏

ഇന്ന് മുഴുവൻ കാത്തു പരിപാലിച്ച ഞങ്ങളേ ആ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും തരുന്ന സ്നേഹത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും നന്ദി എന്നും എപ്പോഴും ആ സ്നേഹം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ യോഗൃരാക്കണേ

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്