Category: PRAYER

ശത്രുക്കള്‍ നിന്നെ വഞ്ചിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും; എന്നാല്‍, നീ അവരുടെ ഉന്നതസ്ഥലങ്ങള്‍ ചവിട്ടിമെതിക്കും. (നിയമാവർത്തനം 33:29)|നമ്മൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ശത്രുക്കളെ ദൈവ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം.

Your enemies shall come fawning to you, and you shall tread upon their backs.‭‭(Deuteronomy‬ ‭33‬:‭29‬) യേശു എന്ന പേരിന്‍റെ അർഥം “രക്ഷകൻ”…

കര്‍ത്താവ് എനിക്ക് എല്ലാത്തരത്തിലും സമാധാനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. (1 രാജാക്കൻമാർ 5:4) |യേശു നല്‍കിയ സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയണം.

The Lord my God has given me rest on every side. ‭‭(1 Kings‬ ‭5‬:‭4‬ ) ✝️ ക്രിസ്തുവിനെക്കൂടാതെ, ലോകത്ത് ശരിയായ സമാധാനത്തിന്റെ…

നീ എന്റെ സന്നിധിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പ്രാര്‍ഥനകളും യാചനകളും ഞാന്‍ ശ്രവിച്ചു (1 രാജാക്കൻമാർ 9:3)|പിതാവിനോട്‌ നാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു വേണം സംസാരിക്കാൻ.

“I have heard your prayer and your plea, which you have made before me. (‭‭1 Kings‬ ‭9‬:‭3‬) ✝️ പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായുള്ള…

കർത്താവിനു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അവിടുത്തെ സമീപത്ത് അവിടുന്ന് സുരക്ഷിതനായി വസിക്കുന്നു (നിയമാവർത്തനം 33:12) | ദൈവത്തിന്റ കൈപിടിച്ച് നടക്കുക വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്.

The beloved of the Lord dwells in safety. The High God surrounds him all day long,‭‭(Deuteronomy‬ ‭33‬:‭12‬ ‭) കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്…

നിയമത്തിലെ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം പാലിക്കാന്‍ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനായി അവ ഹൃദയത്തില്‍ സംഗ്രഹിക്കുവിന്‍. (നിയമാവർത്തനം 32:46)മക്കളെ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്താനുളള ദൈവക്യപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം.

You may command them to your children, that they may be careful to do all the words of this law.…

ദേശം കര്‍ത്താവിനാല്‍ അനുഗൃഹീതമാകട്ടെ! (നിയമാവർത്തനം 33:13)|ദിനംപ്രതി നാം ദേശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും ദേശത്തെ ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം.

May the Lord bless the land‭‭(Deuteronomy‬ ‭33‬:‭13‬) ✝️ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ടിതമാണ്; എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും വചന സത്യത്തിലേക്കുള്ള അറിവിലേക്ക്…

കര്‍ത്താവേ, അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സമ്പന്നനാക്കണമേ! പ്രയത്‌നങ്ങളെ ആശീര്‍വദിക്കണമേ! (നിയമാവർത്തനം 33:11) |ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങളെ അനുഗ്രഹം ആക്കി മാറ്റും.

“Bless all his skills, Lord, and be pleased with the work of his hands. (Deuteronomy‬ ‭33‬:‭11‬ ) ☦️ നാം ആത്മാർത്ഥമായി…

അഹന്തയോടെ മേലില്‍ സംസാരിക്കരുത്. നിന്റെ നാവില്‍നിന്നു ഗര്‍വ് പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ (1 സാമുവേൽ 2:3) | ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നാം ഒരോരുത്തരുടെയും വാക്കുകൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആയിരിക്കണം.

Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance,‭‭(1 Samuel‬ ‭2‬:‭3‬) ✝️ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും,…

കര്‍ത്താവല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല.(1 സാമുവേൽ 2:2)|ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോടുകൂടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവ്നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്.

യേശു എന്ന പേരിന്‍റെ അർഥം “രക്ഷകൻ” എന്നാണ്. നാം ഒരോരുത്തരെയും ശാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ വന്നവനാണ് കർത്താവ്. യേശുക്രിസ്തു ഹൃദയ വാതിൽക്കൽ നിന്നു മുട്ടുന്നു;…

നിങ്ങള്‍ പശ്ചാത്തപിക്കുവിന്‍, പാപമോചനത്തിനായി എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില്‍ സ്‌നാനം സ്വീകരിക്കുവിന്‍. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കും (അപ്പ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2:38) |പരിശുദ്ധാൽമാവിന്റെ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി, പശ്ചാത്തപിക്കുകയും, യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച്, തിരുവചനം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins,…