Category: ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

രക്‌ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയിടയിലും ശിക്‌ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയിടയിലും ഞങ്ങള്‍ ദൈവത്തിനു ക്രിസ്‌തുവിന്റെ പരിമളമാണ്‌.(2 കോറിന്തോസ്‌ 2 : 15)|ഏതു പ്രതിസന്ധികളും, ഏതവസ്ഥയിലും, ക്രിസ്തുവിൻറെ പരിമളം ആകാം

For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are…

ഞാനാണ്‌ വാതില്‍; എന്നിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവന്‍ രക്‌ഷപ്രാപിക്കും. (യോഹന്നാന്‍ 10 : 9)|രക്ഷ എന്ന ദൈവ ദാനത്തെ ലഭിക്കുവാൻ നാം യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കണം. . വചനം അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആയി മാറണം.

I am the door. If anyone enters by me, he will be saved (John 10:9) സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഏക വാതിൽ യേശുവാണ്. ഇങ്ങനെ…

ഞാന്‍ കര്‍ത്താവില്‍ അഭയം തേടുന്നു;(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 11 : 1)| നമ്മോടൊപ്പം നടന്ന്, നമ്മുടെ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പുകളിലും നമ്മെ പരിപാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഈ വചനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്.

In the LORD I take refuge(Psalm 11:1) അഭയം’ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പിന്തുടരൽ, അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഭയം…

നമുക്കു പരസ്‌പരം വിധിക്കാതിരിക്കാം. സഹോദരന്‌ ഒരിക്കലും മാര്‍ഗതടസ്‌സമോ ഇടര്‍ച്ചയോ സൃഷ്‌ടിക്കുകയില്ല എന്നു നിങ്ങള്‍ പ്രതിജ്‌ഞ ചെയ്യുവിന്‍. (റോമാ 14 : 13) |Let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. (Romans 14:13)

വിധിയെന്നത് ചില വസ്തുതകളെയും അറിവുകളെയും ആധാരമാക്കി, ചില തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആണെന്ന്. ആയതിനാൽ, ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിധി ശരിയായിരിക്കണം. എന്നാൽ,…

കര്‍ത്താവിന്റെ പദ്‌ധതികള്‍ ശാശ്വതമാണ്‌;അവിടുത്തെ ചിന്തകള്‍ തലമുറകളോളം നിലനില്‍ക്കുന്നു.(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 33 : 11)|കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെയും, ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മേൽ പുതുജീവൻ നൽകട്ടെ.

The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations.(Psalm 33:11) ഒരു മനുഷ്യൻറെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ…

കര്‍ത്താവിന്റെ പദ്‌ധതികള്‍ ശാശ്വതമാണ്‌;അവിടുത്തെ ചിന്തകള്‍ തലമുറകളോളം നിലനില്‍ക്കുന്നു.(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 33 : 11)| ആഗ്രഹങ്ങളെയും, പ്രതീക്ഷകളും കർത്താവിൻറെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെയും, ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മേൽ പുതുജീവൻ നൽകട്ടെ.

The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations.(Psalm 33:11) ഒരു മനുഷ്യൻറെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ…

ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്‌.(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3:5)|. സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കാതെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കൂടിയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക.

നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ലജ്ജിതരാകുവാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല; ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നാം മുന്നോട്ടുപോകും. ഏറ്റവും പ്രധാനം ദൈവത്തിലാശ്രയിച്ച് നടക്കുകയും അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ കരംപിടിച്ചുകൊണ്ടും, നമ്മുടെ…

നീതിമാന്‍മാര്‍ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തില്‍ സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രശോഭിക്കും.(മത്തായി 13 : 43)|ദൈവഹിതത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള നീതിമാൻമാരാകാൻ ശ്രമിക്കാം

Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father.(Matthew 13:43) അനാദികാലം മുതലേ ദൈവം നീതിമാൻമാരോടു കൂടിയാണ്.…

സ്വര്‍ഗസ്‌ഥനായ പിതാവ്‌ പരിപൂര്‍ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പരിപൂര്‍ണരായിരിക്കുവിന്‍.(മത്തായി 5:48)| സ്നേഹം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മനുഷ്യരായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് പരിപൂർണ്ണമായവയെ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കൃപക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം.

You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.(Matthew 5:48) ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രൈസ്തവൻ ആക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് ക്രിസ്തുമതത്തെ മറ്റു…

സകലത്തിന്റെയും നിര്‍മാതാവ്‌ ദൈവമാണ്‌. (ഹെബ്രായര്‍ 3 : 4)|The builder of all things is God. (Hebrews 3:4)|ദൈവത്തിന് നന്ദിപറയാം.

സൃഷ്ടി ദൈവത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രവും സ്വച്ഛന്ദവും ആയ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സകലത്തെയും വിളിച്ചുവരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. ആയതിനാൽ സകലത്തിന്റെയും നിർമ്മാതാവ് ദൈവമാണ്. ഹെബ്രായര്‍ 11 :…