Category: ശുഭദിന സന്ദേശം

ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ധീരമായി പൊരുതും (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 108:13)| നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ യേശു ഉണ്ട് അതിനാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻറെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ധീരമായി പൊരുതാം.

With God we shall do valiantly. (Psalm 108:13) ✝️ നാം എല്ലാവരും കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസികൾ ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ വാദവും ഭാവവും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ…

ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ധീരമായി പൊരുതും (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 108:13)| നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ യേശു ഉണ്ട് അതിനാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻറെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ധീരമായി പൊരുതാം.

With God we shall do valiantly. (Psalm 108:13) ✝️ നാം എല്ലാവരും കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസികൾ ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ വാദവും ഭാവവും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ…

അവിടുന്നു നിന്റെ ജീവനെ പാതാളത്തില്‍ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു. (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103:4)|നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്നും, നിത്യജീവൻ നൽകി പാതാളത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം.

Lord redeems your life from the pit(Psalm 103:4) പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ നൽകി രക്ഷിക്കാനാണ് ദൈവപുത്രനായി യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്.…

കര്‍ത്താവേ, എന്റെ പ്രാര്‍ഥന ശ്രവിക്കണമേ! (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 84:8)|സഹോദരന്റെ നൻമയെ ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ട് ഉള്ളതാകണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും, പ്രവർത്തിയും.

പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ്.പഴയനിയമത്തിലും പുതിയനിയമത്തിലും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ കാണുന്നു. ദൈവസാദൃശ്യത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്‍ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടു ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നത് പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെയാണ്. ക്രിസ്തീയജീവിതത്തില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണു…

കര്‍ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ഭാവി പ്രത്യാശാഭരിതമാണ് (ജെറമിയാ 31:16) | അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവിയെപ്പറ്റി കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

There is hope for your future, declares the LORD (Jeremiah 31:16) ✝️ വചനത്തിൽ കാണുന്ന “പ്രത്യാശ” എന്ന വാക്കിനെ “നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവി…

യുവാക്കളും വൃദ്ധരും സന്തോഷചിത്തരാകും. ഞാന്‍ അവരുടെ വിലാപം ആഹ്ലാദമാക്കി മാറ്റും (ജെറമിയാ 31:13)| വചനധ്യാനവും, പ്രാർത്ഥനയും, പരിശുദ്ധാൽമാവിന്റെ അഭിഷേകവും വാർദ്ധ്യകജീവിതത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകട്ടെ.

The young men and the old shall be merry. I will turn their mourning into joy(Jeremiah 31:13) ✝️ കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ…

നീ കര്‍ത്താവിന്റെ വചനം കേള്‍ക്കുക (ജെറമിയാ 34:4)|വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കും

Yet hear the word of the LORD(Jeremiah 34:4) 🛐 ദൈവത്തിൻറെ സ്വരമായ വചനം കേൾക്കുന്നിടത്ത് അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വചനം കേൾക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അത്…

എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന്, വിശുദ്ധലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ, ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും (യോഹന്നാൻ 7:38)|ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാറ്റിനേയും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവർ ആകുവാനുള്ള കൃപക്കായി നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം

Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water. (John…

നിന്നെ ഞാന്‍ എന്റെ ഉള്ളംകൈയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. (ഏശയ്യാ 49:16)|നമ്മുടെ കരത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ശക്തിയാണ്.

കർത്താവ് നമ്മളെ ഉള്ളം കൈയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദൈവമക്കൾ ആയ നമ്മളോടുള്ള കർത്താവിൻറെ ഒരു കരുതലും, സംരക്ഷണവുമാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുകയും…

എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍കൊണ്ട് എന്റെ ജനം സംതൃപ്തരാകും, കര്‍ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. (ജെറെമിയ 31:14)🛐വ്യക്തിയില്‍ ദൈവാനുഗ്രഹം വരുന്നത് അവന്‍ നടത്തുന്ന സമര്‍പ്പണത്തിലൂടെയാണ്.

My people shall be satisfied with my goodness, declares the LORD. (Jeremiah 31:14)✝️ ദൈവത്തില്‍നിന്ന് നിരന്തരം അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ മേടിക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യന്‍. മനുഷ്യന്‍റെ കഴിവുകൊണ്ടു…