പുതിയത്‌

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ ഐതീഹ്യം. നിങ്ങളുടെ ദുഷ്‌കര്‍മങ്ങള്‍ എന്റെ സന്നിധിയില്‍ നിന്നു നീക്കിക്കളയുവിന്‍. നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുവിന്‍.(ഏശയ്യാ 1 : 16)|Make yourselves clean; remove the evil of your deeds from before my eyes; cease to do evil,(Isaiah 1:16) കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാന്‍ മക്കളെ പോറ്റിവളര്‍ത്തി; എന്നാല്‍, അവര്‍ എന്നോടു കലഹിച്ചു.(ഏശയ്യാ 1:2)|Children have I reared and brought up , but they have rebelled against me.(Isaiah 1:2) കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാന്‍ മക്കളെ പോറ്റിവളര്‍ത്തി; എന്നാല്‍, അവര്‍ എന്നോടു കലഹിച്ചു.(ഏശയ്യാ 1:2)|Children have I reared and brought up , but they have rebelled against me.(Isaiah 1:2) ദൈവമേ, അവിടുന്നാണ്‌ എന്റെ ദൈവം; ഞാനങ്ങയെ തേടുന്നു.എന്റെ ആത്‌മാവ്‌ അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു (സങ്കീർ‍ത്തനങ്ങള്‍ 63 : 1)|O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you(Psalm 63:1)

പോസ്റ്റുകൾ

പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്